Liigu sisu juurde

Betoonitööde täienduskoolitus

 • Addenda

 • veebis läbitav

  16

  täiendõppe punkti

  16

  akadeemilist tundi

 • Millal? 21.03.2024 10:00 - 05.04.2024 13:15
 • Pääse: 701.50 €

  (575 € + km 22%)

Koolitajad

 • Jaak Sori

  Volitatud ehitusinsener (tase 8), J-Inseneribüroo OÜ

Sisu

EESMÄRK

Koolitussarja eesmärk on tagada, et osalejad omaksid põhjalikku arusaamist betooni omadustest, valmistamise protsessist, paigaldamisest, tugevdamisest, remondist ja hooldamisest. Samuti on oluline anda praktilised oskused ja teadmised betoonitööde tehniliste nõuete järgimiseks ning tööde ohutuks läbiviimiseks.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

1) omandab betoonitööde läbiviimiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh

– betoonitööde kvaliteedi ja kvaliteedi tagamise nõuded
– betoonitööde planeerimise ja projekteerimisega seonduvad teadmised
– ülevaade materjalidest ja tööde teostamisest
– oskab vältida tööde teostamisel vigu ning nende esinemisel neid parandada
– tööohutuse nõuded

2) omandab betoonelementide paigaldamiseks vajalikud teadmised, sh

– ilmastikutingimuste mõju betoneerimistöödele
– töö eripära talvetingimustes
– erinevad betoonisegud, nende omadused ja kasutusvõimalused
– paigaldamise põhimõtted
– montaazhile ja betoneerimistöödele esitatavaid kvaliteedinõuded
– erinevad korrosioonikaitsevahendeid ja nende kasutamine
– betooni hooldusviisid ja selleks kasutatavad vahendid
– monolitiseerimine
– tööde tegemise järjekord konstruktsioonist ja tehnoloogiast lähtuvalt
– tööde dokumenteerimine
– oskused ehitusvigade vältimiseks.

SIHTRÜHM

 • betoonitööde meistrid ja projektijuhid,
 • objektijuhid,
 • ehitusjärelevalve insenerid,
 • ehitusettevõtte juhid jt betoonitöödega kokkupuudet omavad spetsialistid

TEEMAD

Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

PÄEV 1: 21. märtsil kell 10.00-15.30

Betoonitööde juhtimine ja läbiviimine

1. Betoonitöö kvaliteet ja kvaliteedi tagamine:

Ehitusseadustik ja sellest tulenevad §7 Hea tava nõuded
Tellija projekteerimise lähteülesanne
Ehitusprojekt. Eelprojekt, põhiprojekt, Tööprojekt
Kohtupraktika
Kvaliteediplaan ja kvaliteedi tagamise plaan
Betooni omadused ja koostisosad
Betooni kontroll ja tellimine (By 71, By 65)
Betooni kontroll betooni vastu võtmisel töömaal

2. Betoonitööde planeerimine ja projekteerimine:

Betoonitööde etapid ja protsessid
Betoonisegude valik ja projekteerimine vastavalt vajadustele, keskkonnaklass, külmakindlus. Nõuete tagamine töömaal
Arvestamine ilmastiku- ja keskkonnatingimustega: kevadel, kuumal suvel, vihmasel sügisel ja külmal talvel
Betooni tihendamine By 73
Sarrusetööd RIL149/By 71, By65, By 206
Sarruse painutustöö. Sarruse painutamine talvel
Raketise tööd
Raketise vastuvõtukontroll
Töövuugid
Veetihedad töövuugid. Tagajärjed nendega mitte arvestamisel

3. Materjalid ja seadmed:

Betoonisegude koostisosad ja nende omadused. Betooni külmakindlus
Sarrus ja paigaldamine betoonkonstruktsioonides By 65. Toestamine. Kaitsekiht

4. Betoonitööde juhtimine:

Betoonitööde etappide järjestus ja koordineerimine
Tegevuste koordineerimine ja kontroll

5. Betoonitööde teostamine:

Vundamendisüvend ja selle rajamine ning kontroll
Kontroll enne töödega alustamist töömaal ja tööde ajal RIL 253 kohaselt, et vältida vaidlusi naabritega ja linnavalitsusega
Betooni transportimine ja paigaldamine
Valamise protsessi juhtimine
Vormide, raketise paigaldamine ja vorm pinna kvaliteet By 40, By 71
Betooni tihendamine By 73 ja betooni pinna kvaliteet By 40
Puhasvalu pinnad

6. Kvaliteedikontroll ja ohutus:

Betoneerimistööde täpsus Betooni kvaliteedikontrolli meetodid ja nõuded
Betoonkonstruktsioonide kvaliteedinõuded By 40, By47, By 65.
Betooni hooldus ja järelhooldus. Hoolduse kestvus
Ohutusnõuded ja -meetmed betoonitööde juhtimisel
Ohud transpordil ja pumpamisel
Töötamine raketiste ja tõstevarustusega

7. Betoonitööde järelhooldus:

Betooni järelhoolduse vajalikkus ja meetodid
Kaitsemeetmete rakendamine betooni kuivamise ajal
Hooldusplaanide koostamine
Pinnakahjustuste vältimine
Pragude vältimine
Betooni mahus kahanemine
Betooni plastilise vajumise ja plastilise kahanemise praod

8. Betoonitööde vead:

Vigane projekt
Vead betooni töödel
Betoonipindade vead
Vead betooni hooldamisel ja kaitsmisel

9. Betooni remont:

Nõuded betooni alustele. Nõuded nakketugevusele
Nõuded betooni remondisegudele
Nõuded betoonitöödele By41
Nõuded betooni remonditöödele talvistes oludes (By41, By70)

10. Probleemide ennetamine ja lahendamine:

Tavalised probleemid betoonitööde käigus ja nende põhjused
Võimalike probleemide ennetamine ja lahendamine
Koostöö alltöövõtjate ja meeskonnaga

PÄEV 2: 27. märtsil kell 10.00-15.30

Betoonelementide paigaldamine

1. Sissejuhatus betoonelementide paigalduse töödejuhtimisse:

Tutvustus betoonelementide paigaldamise protsessist
Rollid ja vastutus betoonelementide paigaldamise projektis
Tootejoonised
Ohutusnõuete ja -meetmete ülevaade

2. Ehitusmaterjalide ja -meetodite tundmine:

Betooni koostise valik, koostiskomponentide mõju betooni omadustele
Betoonisegu põhiomadused
Betoonelementide tüübid ja omadused
Muud ehitusmaterjalid ja nende kasutamine
Paigaldusmeetodite ülevaade ja valikukriteeriumid

3. Tehniline ettevalmistus:

Aluspinna ettevalmistus
Paigaldusala mõõdistamine ja märgistamine
Vajalike seadmete ja tööriistade valik ja kontroll

4. Ohutus- ja kvaliteedikontroll:

Ohud betoontoodete ja betooni transportimisel ja pumpamisel
Ohutusnõuete järgimine paigaldustöödel
Kvaliteedikontrolli protseduurid ja meetodid
Kvaliteet By40 ja By65 kohaselt
Pinna kvaliteet
Paigaldustöö kvaliteet
Kestvus. Betooni mark, keskkonnaklassid ja külmakindlus
Vastavus Hea tava nõuetele ja standarditele

5. Betoonelementide paigaldamine:

Tõsteseadmete kasutamine ja tõstemanöövrite paigaldamine
Elementide asetamine ja kinnitamine
Vuukimistööd. Vuukimistööde nõuded (By40/2021, By41/2016, By47/2019, By70/2018, RT 82 – 10980, RIL149/2019). Vuukimine talvistes oludes
Paigaldatavate toodete vahelised monoliitsed betoonosad By40/2021, By 47/2019
Tagajärjed monoliitsete osade betoneerimistehnoloogia ja nõuete rikkumisel. Ebameeldivad tagajärjed. Veekahjustused, müra By422019, By 47, SFS 5907,

6. Tööde dokumenteerimine ja teostusdokumentatsioon:

Paigaldustööde jälgimine ja dokumenteerimine
Pildimaterjali kogumine ja hooldusnõuete dokumenteerimine
Teostusdokumentatsiooni koostamine tellijale

7. Keevisliited ja keevitamine töömaal

Nõuded keevitustingimustele töömaal
Kvaliteedikontroll
Projektis esitatavad nõuded keevitamisele

8. Tõstetransporttööd

Toodete ladustamine ja transport
Kvaliteedikontroll
Projektis esitatavad nõuded

9. Võimalikud probleemid ja lahendused:

Tavalised väljakutsed betoonelementide paigaldamisel
Võimalike probleemide ennetamine ja lahendamine
Koostöö alltöövõtjatega probleemide lahendamisel
Koostöö omanikujärelevalve, töövõtja, tellija ja projekteerija vahel

PÄEV 3: 5. aprillil kell 10.00-13.15

Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid. Raudbetoonfassaadid. Kontroll, vead ja parandamine

1. Betoonkonstruktsioonide projekti lugemise erisused

– betoonkonstruktsioonide, betoonelementide projekti seletuskiri
– betoonelementide joonised

2. Betoonkonstruktsioonide (raudbetoonfassaadide) ehitamise erisused

– fassaadielementide valmistamine
– betoonkonstruktsioonide ja sarruse keevitamine By 47, By 68, EVS.EN 17660-1, EVS EN 17660.2 (SFS-EN 17660-1 rahvuslik lisa)
– betoonkonstruktsioonide praod ja mahukahanemine
– betooni pinnad. Uus By 40 2021
– pindade vead ja selle parandaminea By41, By 70
– projekti vead ja tagajärjed betoonpindadel

3. Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö

– betoonkonstruktsioonide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised kahjustused
– betoonkonstruktsioonide ehitusvigade näiteid
– talvine töö. Millised on tagajärjed talviste nõuete eiramisel
– kaldvihm ja fassaadi märgumine. Mida näitab termopilt?
– probleeme vuukimistöödel. Seinte märgumine
– betooni niiskus
– müra. Müra mõõtmine ja miks see ei vasta ootustele

Koolituse läbimisel väljastame tunnistuse. Koolitus annab 16 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.

Koolitussari toimub:

21. märtsil 2024 kell 10.00–15.30
27. märtsil 2024 kell 10.00–15.30
5. aprillil 2024 kell 10.00–13.15

(Kokku 16 akadeemilist tundi, millest esimesed kaks õppepäeva 6 akadeemilist tundi ja kolmas õppepäev 4 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava I ja II koolituspäevadel:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus
13.15-14.00 paus
14.00-15.30 koolitus

Koolituse ajakava III koolituspäeval:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.

MAKSUMUS

Registreerudes kuni 8. märtsini 2024 (kaasa arvatud) kogu sarjale, kehtib soodushind 475 € + km (579,50 €), hiljem 575 € + km (701,50 €).

Teil on võimalus koolitusel osaleda ka üksikutel õppepäevadel. Esimesel ja teisel õppepäeval osalemise tasu on registreerumise soodusajal a´185 € + km (225,7 €) ning kolmandal õppepäeval 169 € + km (206,18 €). Soodusaja lõppedes on ühe õppepäeva tasu 199 € + km (242,78 €).
Lisaks on Teil võimalus osta 30-päevane täienduskoolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 49 € + km (59,78 €). Hind sisaldab kõigi kolme õppepäeva ettekannete salvestisi, mis saadetakse Teile osade kaupa peale vastava õppepäeva toimumist.

Betoonitööde täienduskoolituse üksikutel moodulitel osalemiseks palume klikkida allolevatest valikutest sobiva mooduli peale või valikule sari tervikuna. Soovides osaleda mitmel üksikul moodulil tuleb registreeruda igale koolituspäevale ehk moodulile eraldi.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

TOIMUMISKOHT
Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes.
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

LISAINFO

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee