Liigu sisu juurde

Privaatsus­tingimused

Kehtivad 2. veebruarist 2024

Sissejuhatus

Käesolevad privaatsustingimused kirjeldavad, kuidas Spetsialist Meedia töötleb isikuandmeid, kui külastate meie veebiportaali aadressil www.ehitusleht.ee ja sõlmite veebiportaali kasutamisega seoses meiega lepinguid. Privaatsustingimuste eesmärk on anda veebiportaali kasutajatele, klientidele ning teistele isikutele selget ja läbipaistvat teavet selle kohta, kuidas Spetsialist Meedia võib Teie isikuandmeid töödelda.  

Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. 

Spetsialist Meedia võib käesolevaid privaatsustingimusi aeg-ajalt muuta. Kehtiv privaatsustingimuste dokument on avaldatud meie veebilehel www.ehitusleht.ee/privaatsustingimused.  

1. Mõisted

„Andmesubjekt“Füüsiline isik, kelle isikuandmeid Spetsialist Meedia töötleb. 
„Spetsialist Meedia“Spetsialist Meedia OÜ, registrikood 11416175, aadress Erika 14, Tallinn 10416, Eesti.
„Privaatsustingimused“Käesolev isikuandmete töötlemise dokument.
„IKÜM“Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
„Isikuandmed“Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
„Kehtiv õigus“Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, IKÜM-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad käesolevate privaatsustingimuste kehtivuse ajal või hakkavad kehtima pärast privaatsustingimuste kehtestamist.
„Klient“Isik, kes on sõlminud Spetsialist Meediaga veebiportaali kasutamiseks või muul seotud eesmärgil lepingu. Lepingutele kohalduvad üldtingimused on saadaval aadressil https://ehitusleht.ee/kasutustingimused
„Töötlemine“Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
„Vastutav töötleja“Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate Privaatsustingimuste tähenduses on töötaja isikuandmete vastutav töötleja Spetsialist Meedia.
„Veebiportaal“Spetsialist Meedia veebileht aadressil www.ehitusleht.ee 
„Volitatud töötleja“Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. 

2. Millal ja millistel õiguslikel alustel me isikuandmeid töötleme?

2.1. Spetsialist Meedia töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana käesolevates privaatsustingimused väljatoodud eesmärkidel. Spetsialist Meedia lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivast õigusest, sealhulgas isikuandmete kaitse seadusest ja muudest isikuandmete töötlemist käsitletavatest õigusaktidest.

2.2. Spetsialist Meedia lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse põhimõtetest, sealhulgas minimaalsuse põhimõttest, mille kohaselt töötleme ainult neid andmeid, mis on vajalikud teenuse osutamiseks ja eesmärkide täitmiseks.

2.3. Andmetöötlus õigustatud huvi alusel. Spetsialist Meedia võib töödelda isikuandmeid õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid andmetöötlusele, mis toimub õigustatud huvi alusel. 

Näiteks võib Spetsialist Meedial isikuandmete töötlemiseks olla õigustatud huvi, kui see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Selline vajadus võib tekkida eelkõige olukordades, kus andmesubjekt on lepingut rikkunud või Spetsialist Meedialt nõutakse andmetöötluseks antud nõusoleku tõendamist.

Samuti kui külastate meie veebiportaali kogub Spetsialist Meedia andmeid kõigi veebilehe külastajate kohta kasutades küpsiseid. Sellisel juhul on veebilehe toimimiseks vajalike küpsiste puhul andmetöötluse aluseks õigustatud huvi. Loe lähemalt peatükist „Küpsiste kasutamine“. 

2.4. Andmetöötlus andmesubjekti nõusolekul. Spetsialist Meedia võib isikuandmeid töödelda ka andmesubjekti nõusoleku alusel. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt a. Nõusoleku saamise korral tohime töödelda isikuandmeid üksnes nõusolekus määratletud eesmärkidel ning nõusoleku kehtivuse jooksul. Andmesubjektil on igal ajal õigus tema isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta. 

Näiteks kui külastate meie veebiportaali ja lubate kõik küpsised, siis on andmetöötluse aluseks Teie antud nõusolek. Lisaks annate andmetöötluseks nõusoleku, kui sisestate oma meiliaadressi uudiskirja tellimise vormi või võtate meiega ühendust kontaktivormi kaudu või muul viisil. 

2.5. Andmetöötlus lepingu täitmiseks. Spetsialist Meedia töötleb isikuandmeid lepingute täitmiseks oma klientidega. Kui kliendiks on füüsiline isik (andmesubjekt), siis on tema isikuandmete töötlemise õiguslik alus IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt b – isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Kui klient on juriidiline isik, siis töötleme andmeid, mis on vajalikud esindusõiguse kindlaks tegemiseks. 

2.6. Andmetöötlus seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Spetsialist Meedia võib töödelda isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik Spetsialist Meedia suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Näiteks, kui Spetsialist Meedialt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtuotsuse alusel või kui isikuandmeid nõuab kehtiva määruse alusel õiguskaitseorgan. Samuti, kui Spetsialist Meedia on kohustatud säilitama isikuandmeid näiteks raamatupidamise seaduse või muude kohalduvate õigusaktide alusel. Isikuandmete töötlemise õiguslik alusel sellise töötlemise korral on IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt c – isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.

2.7. Täpsem ülevaade töödeldavatest isikuandmetest, kohalduvatest õiguslikest alustest ja säilitamistähtaegadest on toodud peatükis „Ülevaade töödeldavatest isikuandmetest“.

3. Ülevaade töödeldavatest isikuandmetest

Sõltuvalt konkreetsest olukorrast võib Spetsialist Meedia töödelda Teie kohta järgmiseid isikuandmeid:

Töötlemise eesmärkTöödeldavate isikuandmete liigidSäilitamistähtaegÕiguslik alus
Veebiportaali konto loomise ja sisselogimise võimaldamine klientideleNimi, e-postiaadress, parool (parool on räsitud ning me ei näe parooli) või isikusamasuse tuvastamist pakkuvatelt ettevõtetelt saadud andmed autentimiseksLepingu kehtivus ning kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist (TsÜS § 146 lg 1)IKÜM artikkel 6 (1) (b), IKÜM artikkel 6 (1) (f)
Veebiportaali kasutamise võimaldamine klientideleVeebiportaali kasutamisega seotud andmed. Näiteks seansi pikkus ja andmed, mis andmesubjekt ise veebiportaali sisestab.Lepingu kehtivus ning kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist (TsÜS § 146 lg 1)IKÜM artikkel 6 (1) (b), IKÜM artikkel 6 (1) (f)
Makseandmete töötlemineMakseteenuse osutajale teenuse osutamiseks vajalikud andmedLepingu kehtivus ning kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist (TsÜS § 146 lg 1)IKÜM artikkel 6 (1) (b), IKÜM artikkel 6 (1) (f)
Veebiportaali põhifunktsioonide võimaldamineKüpsistega kogutud tehniline teave veebilehe kasutamise kohta. Loe lähemalt peatükist „Küpsiste kasutamine“Kuni 1 aastaIKÜM artikkel 6 (1) (f)
Veebiportaali täiustamine ja turundusKüpsistega kogutud tehniline teave veebilehe kasutamise kohtaKuni nõusoleku tagasivõtmiseni, andmeid nõusoleku saamise ja selle tagasivõtmise kohta võime säilitada kuni 3 aastat pärast nõusoleku tagasivõtmist (TsÜS § 146 lg 1)IKÜM artikkel 6 (1) (a), IKÜM artikkel 6 (1) (f)
Uudiskirja saatmineE-postiaadressKuni nõusoleku tagasivõtmiseni, andmeid nõusoleku saamise ja selle tagasivõtmise kohta võime säilitada kuni 3 aastat pärast nõusoleku tagasivõtmistIKÜM artikkel 6 (1) (a), IKÜM artikkel 6 (1) (f) 
Päringutele, küsimustele või kaebustele vastamineSõltuvalt konkreetset päringustKuni nõusoleku tagasivõtmiseni, andmeid nõusoleku saamise ja selle tagasivõtmise kohta võime säilitada kuni 3 aastat pärast nõusoleku tagasivõtmist IKÜM artikkel 6 (1) (a), IKÜM artikkel 6 (1) (f) 
Raamatupidamiskohustuse täitmineKohustuse täitmiseks vajaminevad dokumendid7 aastat tulenevalt raamatupidamise seadusest (RPS § 12 lg 4)IKÜM artikkel 6 (1) (c)

4. Küpsiste kasutamine

4.1. Spetsialist Meedia veebiportaal kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse jälgimiseks või tuvastamiseks.

4.2. Kuigi Spetsialist Meedial on juurdepääs ainult koondandmetele (me ei kasuta küpsiseid konkreetse isiku tuvastamiseks), võib vastavate küpsiste teenuseosutajal olla juurdepääs teie isikuandmetele.

4.3. Täpsemalt kasutab Spetsialist Meedia veebiportaal järgmiseid küpsiseid:

4.4. Teil on õigus oma veebibrauseri sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul palun arvestage, et veebiportaali kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

5. Isikuandmete edastamine ja volitatud töötlejate kasutamine

5.1. Spetsialist Meedia ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades. 

5.2. Spetsialist Meedia võib kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Spetsialist Meedia volitatud töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel isikuandmeid töödelda, on näiteks IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad) või muud tugiteenuste osutajad. Spetsialist Meedia kasutab volitatud töötlejatena üksnes selliseid koostööpartnereid, kelle usaldusväärsuses on Spetsialist Meedia veendunud ja kes on võtnud kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega. Spetsialist Meedia kasutab volitatud töötlejaid:

 •  IT-teenuste saamine (serveriteenuse pakkujad, teised IT-lahendused ja tarkvaraprogrammid);
 •  Makselahenduste pakkujad (Everypay, LHV);
 •  Isikusamasuse tuvastamist pakkuvad ettevõtted mugava sisselogimise võimaluse pakkumiseks (Google, Apple, Passkey);
 •  Veebiportaali põhifunktsioonide võimaldamine, täiustamine ja turundus (Google, Cookiebot);
 •  Uudiskirjade saatmine (Sendsmaily OÜ);

5.3. Spetsialist Meedia võib isikuandmeid edastada ka seoses õiguslike tehingutega, näiteks ettevõtte ümberkujundamise, müümise või muu tehinguga seoses. Sellisel juhul võime edastada isikuandmeid tehingupartnerile ja õiguslikele nõustajatele (advokaadibürood, audiitorbürood).

5.4. Spetsialist Meedia võib isikuandmeid edastada ka seoses kehtivate õigusnõuetega, näiteks, kui meilt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtotsuse alusel või kui isikuandmeid nõuab kehtiva õiguse alusel mõni uurimisasutus. 

5.5. Spetsialist Meedia ei edasta reeglina isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui me seda teeme, siis rakendame asjakohaseid turvameetmeid. Näiteks, Google LLC kasutamisel oleme sõlminud lepingu Euroopa Komisjoni standardtingimustel (Standard Contractual Clauses), loe nt siit.

6. Andmesubjekti õigused

6.1. Spetsialist Meedia tagab kõik kehtivast õigusest andmesubjektile tulenevad õigused. 

6.2. Igal andmesubjektil on muu hulgas järgmised õigused:

 • juurdepääsuõigus: õigus igal ajal küsida, kas Spetsialist Meedial on Teie kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Spetsialist Meedia Teie kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele: õigus taotleda Spetsialist Meedialt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed; 
 • õigus vastuväidete esitamisele: õigus esitada Spetsialist Meediale vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis, kui Isikuandmete kasutamine põhineb Spetsialist Meedia õigustatud huvil; 
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist: õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusolekul ja andmesubjekt on nõusoleku tagasi võtnud; 
 • õigus piirata töötlemist: õigus nõuda, et Spetsialist Meedia piiraks isikuandmete töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks siis, kui Spetsialist Meedia ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kui andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti antud nõusolekul, on andmesubjektil igal ajal õigus Spetsialist Meediale antud nõusolek tagasi võtta;
 • õigus andmete ülekantavusele: õigus saada Spetsialist Meedialt isikuandmed, mida töötaja on ise Spetsialist Meediale esitanud ning mida töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Spetsialist Meedia edastaks need andmed mõnele muule vastutavale töötlejale;
 • õigus esitada kaebus: Kui töötaja leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal alati õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Tatari 39, 10134 Tallinn, info@aki.ee, www.aki.ee

6.3. Andmesubjekti käesolevas peatükis loetletud õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Spetsialist Meedia juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi. 

6.4. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. 

7. Isikuandmete turvalisus

7.1. Spetsialist Meedia kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. 

7.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid andmesubjektide õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Spetsialist Meedia isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks. 

8. Kontakt

8.1. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, võtke palun ühendust Spetsialist Meediaga. 

Spetsialist Meedia kontaktandmed on:

Spetsialist Meedia OÜ
Erika 14, 10416 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 680 1680
e-post: siim.saidla@spetsialist.ee