Liigu sisu juurde

Ehitusjuht tase 6 baaskoolitus

Koolitajad

 • Anneli Ramjalg

  Tallinna Tehnikakõrgkool, MA

  Töötan Tallinna Tehnikakõrgkoolis aastast 2008. Põhilised teemad: enesejuhtimine, ehituskorraldus ja juhtimine, ehitustööde organiseerimine. Tegelen ka aktiivselt ehitusinseneri elukutse populariseerimisega, olen projekti "100 sammu inseneerias" algataja ja eestvedaja

 • Enn Tammaru

  Tallinna Tehnikakõrgkool, MSc

 • Enn Siim

  Tallinna Tehnikakõrgkool, MSc

 • Martti Kiisa

  Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Peeter Vahter

  Tallinna Tehnikakõrgkool, MSc, volitatud teedeinsener aastast 2017

 • Pille Hamburg

  Tallinna Tehnikakõrgkool, MSc

 • Vassil Hartšuk

  Päästeamet

 • Heili Püümann

  Advokaadibüroo NOVE OÜ

 • Kristjan Tamm

  Advokaadibüroo NOVE OÜ

 • Anti Hamburg

  Tallinna Tehnikakõrgkool, PhD, volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8

 • Priit Siitan

  Tallinna Tehnikakõrgkool, MSc

Sisu

Koolituse käigus käsitletakse teemasid, mis on vajalikud Ehitusjuht, tase 6 või Ehituse tööjuht, tase 5 kutse esmataotlemiseks. Koolitust arvestatakse ka nimetatud kutsete taastõendamisel, ehitusjuhtimise alase täiendkoolitusena.

Õpiväljundid

 • tunneb ehitusala laiapõhjaliselt;
 • valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi;
 • tunneb ja järgib ehitustegevust reguleerivat seadusandlust, tehnilisi norme, standardeid ja juhendmaterjale;
 • tunneb ehituskonstruktsioone ja tehnosüsteeme ning nende ehitamise tehnoloogiat;
 • tunneb ehitusmaterjale ja ehitustooteid;
 • oskab ehitustöid dokumenteerida;
 • tunneb ehitamiseks vajalikku projektdokumentatsiooni ja oskab seda analüüsida;
 • oskab määrata ehitusmaksumust;
 • tunneb hoonete haldamise ja hooldamise põhimõtteid;
 • on võimeline tagama ehitustööde ohutust (sh töö- ja terviseohutus ning tuleohutus);
 • oskab eetilisest aspektist hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale;
 • on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama;
 • on suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama.

Sihtgrupid

Ehitusjuhid (tase 6); Ehituse tööjuht, (tase 5)

Eesmärgid

Koolituse käigus käsitletakse teemasid, mis on vajalikud Ehitusjuht, tase 6 või Ehituse tööjuht, tase 5 kutse esmataotlemiseks.

Koolitust arvestatakse ka Ehitusjuht, tase 6 taastõendamisel, ehitusjuhtimise alase täiendkoolitusena.

NB! Koolituse läbimine on kutse taotlemisel vaid üks kutse-eeldustest. Koolituse läbimine ei taga automaatselt kutse saamist. Kutse saamiseks peab taotleja täitma kõik kutse-eeldused, mis on sätestatud kutse andmise korras ja kutsestandardis.

Sisukirjeldus

 • ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud (ETÜ);
 • tehnosüsteemid (seadmed) hoonetes;
 • ehitustööde eelarvestamise alused;
 • tuleohutuse tagamine ehitusel;
 • ehitusfüüsika;
 • ehitustoodete tõendamine;
 • juhtimine ja ehituskorralduse alused;
 • projektijuhtimise alused;
 • ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon);
 • ehitusprojekt (EVS 932) ja selle osad;
 • töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel;
 • normatiivdokumendid ehituses.

Õpisündmuse teemad:

 • ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud (ETÜ);
 • tehnosüsteemid (seadmed) hoonetes;
 • ehitustööde eelarvestamise alused;
 • tuleohutuse tagamine ehitusel;
 • ehitusfüüsika;
 • ehitustoodete tõendamine;
 • juhtimine ja ehituskorralduse alused;
 • projektijuhtimise alused;
 • ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon);
 • ehitusprojekt (EVS 932) ja selle osad;
 • töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel;
 • normatiivdokumendid ehituses.

Nõuded hindamisel

Meetod: test

Kriteerium: 70% õigeid vastuseid

Õppevorm

auditoorne
Osavõtmine ainult kohapeal
Õppetöö toimub reaalajas

1. kontaktpäev (08.02.2024 09:00 – 08.02.2024 16:10)
2. kontaktpäev (09.02.2024 09:00 – 09.02.2024 16:10)
3. kontaktpäev (15.02.2024 09:00 – 15.02.2024 16:10)
4. kontaktpäev (16.02.2024 09:00 – 16.02.2024 16:10)
5. kontaktpäev (22.02.2024 09:00 – 22.02.2024 16:10)
6. kontaktpäev (23.02.2024 09:00 – 23.02.2024 16:10)

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Hindamisviisid

Valikvastustega testi lahendamine. Test loetakse sooritatuks kui 70% vastuseid on õiged.

Testi sooritamine on kohustuslik Ehitusjuht, tase 6 kutse esmataotlejale.

Testi sooritamine ei ole kohustuslik Ehitusjuht, tase 6 taastõendajale ega Ehituse tööjuht, tase 5 esmataotlejale.

Osalemise eeldus

Osaleda võivad kõik isikud, kes soovivad täiendada enda teadmisi ehitusjuhtimise valdkonnas.

Ehitusjuht, tase 6 ja Ehituse tööjuht, tase 5 kutse esmataotlejatel on koolituse läbimine üks kutse-eeldustest (kutse saamiseks tuleb täita ka kõik muud kutse-eeldused). Koolituse läbimine ei taga automaatselt kutse saamist.

Kutse-eeldused on sätestatud kutse andmise kordades: https://eeel.ee/kutse-andmise-eeldused-ja-korrad/

Täpsustavad küsimused ehitusjuhi kutse taotlemise ja vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.

Lõpetamise tingimused

Kutse esmataotlejad – lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides ning testi edukas sooritamine (väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta).

Kutse taastõendajad – lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides (väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta).

Õppematerjalide loend

õppematerjalid Moodle keskkonnas