Liigu sisu juurde

Hoonesisesed automaatikatööd

Koolitajad

  • Markus Tuum

    Tallinna Ehituskooli kutseõpetaja

    Markus Tuum on lõpetanud Tallinna ehituskooli sisetööde elektriku eriala 2023. aastal. Ta on osalenud erinevatel kutsevõistlustel, 2023. aasta kevadel Lätis toimunud elektrikute kutsevõistlustel saavutanud III koha. Elektritööde alal tegutseb aastast 2020. Osalenud õppematerjalide ja õpikute tõlkimises.

Sisu

EESMÄRK

Tegemist on praktilise koolitusega, mille läbinu:

– kavandab juhendamisel tööprotsessi hoonesiseste automaatikatööde teostamiseks oma töölõigu piires, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud projektist
– paigaldab töörühma liikmena juhendamisel nõuetekohaselt kaablivõrgu, andurid ja täiturid, järgides ehitusprojekti elektripaigaldiste osas etteantud nõudeid
– hooldab varem paigaldatud automaatikaseadmeid, järgides tööohutus- ja elektriohutusnõudeid
– rakendab tööle elektrimootori koos erinevate reguleerimis- ja käivitusseadmetega vastavalt etteantud tööülesandele
– reguleerib sagedusmuunduriga, sujuvkäivitiga ja tähtkolmnurklülitusega elektriajameid vastavalt etteantud tööülesandele
– analüüsib juhendajaga oma tegevust hooneautomaatika seadmete paigaldamisel ja hooldamisel
– tunneb elektroonika seadmete montaaži põhinõudeid ja töövõtteid

SIHTRÜHM

Koolitus on mõeldud eelkõige kinnisvara-, haldus- ja elektrifirmade töötajatele ning elektrialase töökogemusega inimestele, kes soovivad ennast täiendada.

TEEMAD

Teoreetilise õppe teemad:

1. Mõõtetehnika, mõõtmismeetodid, tehnoloogiliste parameetrite mõõteseadmed ja nende kasutamine
2. Automaatikas kasutatavate andurite ja mõõteseadmete konstruktsioonid, tööpõhimõtted, parameetrid ja kasutusalad
3. Automaatjuhtimise teooria alused, automaatjuhtimises kasutatavad elemendid ja seadmed
4. Automaatjuhtimissüsteemide ehitus: elemendid, seadmed ja nende otstarve, tunnusjooned, parameetreid, ehitus, tööpõhimõtted, koostöö süsteemis
5. Automaatikasüsteemide ehituse printsiibid, iseärasused, stabiilsuse kriteeriumid ja kvaliteedinäitajad
6. Regulaatorite, andurite, täiturite, reguleerimisseadiste liigid ning valiku printsiibid
7. Arvutite osa automaatikasüsteemides ning automaatikasüsteemide simuleerimise ja visualiseerimise võimalused

Praktilise õppe teemad:

1. Õpilane loeb ja tõlgendab hooneautomaatika funktsionaal- ja juhtskeeme
2. Õpilane paigaldab ja ühendab mitmesuguseid automatiseerimisel kasutatavaid andureid, täitureid ja kaableid, võttes arvesse automaatikaseadme või masina kasutusotstarvet ja paigaldusnõudeid

3. Õpilane programmeerib automaatika süsteemi parameetrid vastavalt funktsionaalsusele ja objekti eripära
4. Õpilane häälestab automaatika süsteemi parameetrid vastavalt funktsionaalsusele ja objekti eripärale
5. Õpilane tuvastab automaatika skeemis tekkinud rikke koha ja põhjusi ning teostab süsteemi vigade likvideerimise
6. Õpilane koostab vastavalt automaatika süsteemi funktsonaalsusele juhtimisskeemi kavandi ja kontrollib oma teooria õigsust õppesimulaatoril, seejärel analüüsib antud skeemi tasuvust ja otstarbekust antud ülesande raames

MAKSUMUS

Koolitus on tasuta (rahastab Euroopa Sotsiaalfond koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga)

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus algab 19.08.2024. Kursus toimub esimesel kahel nädalal viis päeva nädalas, edaspidi üle nädala kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti õhtusel ajal kell 17-21. 

Kokku on 16 koolituskorda: 19.08., 20.08., 21.08., 22.08., 23.08., 26.08., 27.08., 28.08., 29.08., 30.08., 11.09., 12.09., 13.09., 25.09., 26.09.  ja 27.09.2024. Koolituse maht on 80 akadeemilist tundi.

Kursus viiakse läbi Tallinna Ehituskooli elektriõppesuuna laboris (Pärnu mnt 162, Tallinn).

LISAINFO

Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
5558 0285