Liigu sisu juurde

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

 • Addenda

 • veebis läbitav

  8

  akadeemilist tundi

 • Millal? 22.02.2024 09:00 - 16:15
 • Pääse: tasuta

Koolitajad

 • Mart Sild

  Fire Safety OÜ projektijuht/tuleohutusspetsialist

  Mart Sild on olnud tegev pääste valdkonnas aastast 1993. Ta alustas tuletõrjuja-päästjana Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametis ning on läbinud kõik astmed operatiivteenistuse valdkonnas. Mart Sild on olnud ka osakoormusega pikaajaline lektor ja õppejõud Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis, koolitades nii kolledži päeva- ja kaugõppe üliõpilasi, meeskonnavanemaid kui ka päästekorraldajaid. Peamiseks tegevusvaldkonnaks on olnud päästetööde juhtimisega seonduv. Samuti omab Mart Sild ligi 20. aastast koolitajakogemust erinevate asutuste ja ettevõtete personali tuleohutusalasel koolitamisel ning tulekahjuõppuste läbiviimisel.

Sisu

Igapäevaselt toimuvad asutustes ja ettevõtetes tegevused, mis võivad kulmineeruda tuleõnnetuse tekkega, olgu selleks põhjuseks siis inimlik teadmatus või hoolimatus (nt tuletöö ohutusnõuete eiramine, suitsetamine vales kohas vms), tehnoloogilise seadme või protsessi kõrvalekalded normipärasest toimimisest (nt. elektriline lühistumine, detailiosa kulumine ja friktsioon vm) või ka loodusjõududest põhjustatud olukorrad (keemiline või bioloogiline isesüttimine, pikselöök vm). Olukordades, kus nimetatud õnnetus tekib, sõltub väga palju sellest, kuidas selles organisatsioonis töötavad inimesed on selleks valmistunud (koolitatud). Juhul, kui kahjutulel lastakse suureks paisuda, võivad tagajärjed olla katastroofilised nii inimelu ja tervise-, kui ka hoone püsimajäämise seisukohalt.

Antud koolitus ongi selleks, et osata eelnimetatud organisatsioonis olevaid riske hinnata nii, et tuleõnnetuse toimumise võimalus oleks viidud miinimumini. Samuti on koolituse eesmärgiks läbi teadmiste ja teadvustuste saavutada olukord, kus tehnosüsteemid oleksid maksimaalses korrasolekus kui ka inimesed oleks koolitatud ja valmis, kui tuleõnnetus töökeskkonnas siiski peaks tekkima.

Et hiljemalt 31. märtsiks tuleb enesekontrolli läbiviimise ja tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutustel ja ettevõtetel esitada Päästeameti infosüsteemi eelneva perioodi tuleohutusaruanne, siis antakse koolitusel ka ülevaade tuleohutusaruande täitmise ja esitamise nõuetest.

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda esmased teadmised tuleohutuse eest vastutava isiku tööks ettevõttes ja asutuses. Samuti tutvustada tuleohutusaruande täitmise ja esitamise nõudeid.

SIHTRÜHM

Asutustes ja ettevõtetes tuleohutust korraldavad või tuleohutuse eest vastutavad isikud, sh. juhtkonna liikmed, haldurid, haldusjuhid, haldus- või hooldusosakonna juhatajad, tehnikadirektorid, tootmisjuhid, turvajuhid jms ametikohad, kellele on määratud organisatsiooni tuleohutuspoliitika väljakujundamine ja tuleohutuse eest vastutamine

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet tuleõnnetuste statistikast Eestis ja teab, kuidas toimib Päästeameti operatiivreageerimine tuleõnnetusse sattunud objektile (põhimõtted, võimekused). Omab teadlikkust, millised õigused on päästetöö juhil ettevõttesse päästesündmusele reageerimisel
 • teab kuidas korraldada tuleohutusalane turvalisus asutuses või ettevõttes, läbi normdokumentatsiooni teadmise ja tundmise (Eesti Vabariigis kehtivad peamised alusõigusaktid tuleohutuse tagamise kontekstis – Tuleohutuse seadus, siseministri määrused, standardid, kasutusjuhendid)
 • teab, kuidas areneb tulekahju ning millised on riskid organisatsiooni tuleohutuse tagamisel ja tuleõnnetuse tekkimisel (tehnosüsteemide toimepidevus, personali teadlikkus evakueeruda ja selle võimalikkus, evakuatsioonistrateegia toimepidevus)
 • teab peamisi tuleohutusalaseid õigusakte ja dokumendivorme ning tegevusi, mis aitavad välja töötada ja ellu viia organisatsiooni tuleohutuspoliitikat ja kontrollida selle täitmist (enesekontrolli tuleohutusaruanne, tulekahju korral tegutsemise plaan, evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus, personali tuleohutusalane koolitus ja selle sisu)
 • teab peamisi nõudeid tuletöö tegemisest, et korraldada ettevõtte tuleohuriskide maandamist võimalike tuletööde (erinevad remont- ja hooldustööd, mis klassifitseeruvad tuletööde kategooriasse) läbiviimisel objektil
 • teab ja tunneb peamisi nõudeid organisatsiooni tuleohutuse tagamisel (nõuded kaupade toodete ladustamisel, evakuatsiooniteede korrashoiu tagamisel, seadmestiku ohutusnõuetest kinnipidamisel, suitsetamisrežiimi korraldamisel jms). Omab ülevaadet peamistest tuleohutusnõuete tüüpilistest rikkumistest objektidel
 • teab, kuidas jälgida peamiste tuleohutuspaigaldiste korrashoiu nõudeid ning jälgida ja nõuda hooldajalt nende korrashoiu nõuetest ja põhimõtetest kinnipidamist (hoolduslepingud, hooldusjuhendid, hoolduskavad, hooldusaktid)
 • teab, kuidas hoida esmaste tulekustutusvahendite toimepidevust objektil (tulekustuti valik, vaatlus, kontroll ja hooldus) ja tulekustuti kasutamine
 • teab, milliste probleemidega tuleb arvestada, mis tabavad organisatsiooni tuleõnnetuse ajal ja vahetult selle järgselt (suhtlemine avaliku meediaga, kindlustusküsimused, tarne- ja logistiliste ahelate katkemine ja/või kahjustumine, kliendisuhete halvenemine jms)

TEEMAD

Mart Sild käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • sissejuhatus ja tuleohutusalane seadusandlus
  – sissejuhatus. Tuleõnnetuste statistika ja tulekahjude tekkepõhjused Eestis
  – Eesti päästesüsteemi üldine tutvustus (päästekomandode võimekused ja reageerimise printsiibid päästesündmuse (tuleõnnetuse) korral)
  – päästetöö juhi õigused ja kohustused päästesündmusele reageerides
  – tuleohutust reguleerivad õigusaktid Eesti Vabariigis. Tuleohutuse seaduse tutvustus ja peamiste punktide väljatoomine organistatsiooni tuleohutuse eest vastutava isiku vaatest
  – siseministri määrused, mis sätestavad füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel
 • tuleohutusalane teadlikkus
  – tulekahju olemus ja selle areng
  – tulekahju korral käitumine ja tegutsemine
  – evakuatsiooni korraldamine ja läbiviimine ettevõttes (evakuatsioonistrateegia)
 • tuleohutuse tagamine ettevõttes 1 (dokumentatsioon ettevõttes/asutuses)
  – enesekontrolli tuleohutusaruanne
  – tulekahju korral tegutsemise plaan
  – evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus (teoreetiline ja praktiline osa)
  – tuleohutuspaigaldiste korrashoid
 • tuleohutuse tagamine ettevõttes 2 (tegevused, toimingud)
  – esmased tulekustutusvahendid ja nende korrashoiu nõuded
  – enamlevinumad tuleohutusnõuete rikkumised objektidel (ladustamisnõuded, nõuded evakuatsiooniteedele, suitsetamisrežiim jms)
  – tuletööd ja tuletöö nõuetega arvestamine
  – tuleõnnetusjärgne tegevus.

Koolitus toimub nii reaalajas veebis kui ka e-õppes.
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.
Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.
E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

LISAINFO

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee